Book Catamaran

Yasal Metinler

İnternet Hukuku

Yasal Bilgilendirmeler

Web sitemizin ziyaretçilerine daha iyi bir hizmet sağlanması ve işlevsel bir çevrimiçi ortam sağlamak adına web sitemizin hukuki politikaları hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

1. Veri Sorumlusu

 

İşbu Aydınlatma Metni, “Barbaros Mahallesi Çiğdem Sokak Ağaoğlu My Office Blok No:1/38 Ataşehir – İstanbul” adresinde bulunan Akdeniz Katamaran Yatçılık Turizm Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) tarafından yönetilmekte olan ve www.bookcatamaran.com adresinde yer alan internet sitesi (“Site” olarak anılacaktır) üye ve kullanıcıları tarafından sağlanan ve üye ve kullanıcıların Site’yi kullanımı sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda, kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Şirket tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

 

Site’nin üye ve kullanıcılar tarafından kullanılması sırasında elde edilen kişisel veriler, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, üyelik başvuru ve işlemleri; yat kiralama işlemleri, kullanıcı ve hesap tanımlamaları; kimlik doğrulama; muhasebe, finans ve ödeme operasyonları; yatırımcı ilişkileri; optimizasyon ve teknik geliştirmeler; satış ve pazarlama yönetimi; iş geliştirme; dijital veya diğer mecralarda reklam, tanıtım ve promosyon yönetimi; kurumsal iletişim ve itibar yönetimi; üye ilişkileri yönetimi; ana veri oluşturma; üye memnuniyet ve bağlılığı; hukuki işlemlerin takibi ve yürütülmesi; resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi; bilgi ve sistem güvenliği ve marka araştırmasına ilişkin amaçlarla işlenebilecektir.

 

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Toplanan kişisel verileriniz; işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, iş/çözüm ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

 

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Şirketimiz tarafından işlenmekte olan kişisel verileriniz, internet sitesinde hesap oluşturduğunuz sırada, internet sitesi kanallarıyla elektronik ortamda sağlamış olduğunuz kişisel veri vasfındaki bilgileriniz ve bu bilgiler vasıtasıyla üretilen yeni verileri ifade etmektedir.

Kişisel verileriniz, tercihleriniz doğrultusunda Site’yi kullanımınız sırasında Hizmetler’den faydalanmanızın sağlanması kapsamında sözleşmenin ifası hukuki sebebine dayalı olarak ve açık rıza vermeniz halinde Hizmetler’in beğeni, tercih ve kullanım alışkanlıklarınıza göre özelleştirilerek size sunulması veya tanıtılması amacıyla elektronik ortamda ve Kanun’un 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı toplanmaktadır.

 

5. Kişisel Verilerin İşlenmesi İle İlgili Temel Kurallar

 

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: Şirket, topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir.

b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Şirket, kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir.

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: Şirket, ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz.

d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Şirket, sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır.

e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Şirket, sözleşmeler kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri ile sektör teamülleri gereği kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir.

Önemle belirtelim ki, Şirket, verileri ister rızaya dayanarak isterse kanuna uygun bir şekilde toplamış ya da işlemiş olsun yine de yukarıda sıraladığımız bu ilkeler geçerlidir.

 

6. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

Ø Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Ø Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Ø Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Ø Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Ø Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Ø Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Ø İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

Ø Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini Şirket resmi internet adresinden temin edebilecekleri başvuru formunu eksiksiz doldurarak ve ıslak imza ile imzalayarak yine şirketimiz adresine, iadeli taahhütlü mektupla ve kimlik fotokopileriyle (nüfus cüzdanı için sadece ön yüz fotokopisi olacak şekilde) göndererek Şirket’e iletebileceklerdir. Başvurularınız, başvurunuzun içeriğine göre en kısa sürede ya da şirketimize ulaşmasından sonra en geç 30 gün içinde cevaplanacaktır. Başvurularınızı, iadeli taahhütlü mektupla yapmanız gerekmektedir. Ayrıca başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir. Şirket, başvuru sahiplerinden başkaca ilgili bilgi ve belge talep edebilir.

Yardım mı Gerekiyor?

Yasal Bilgilendirmeler Hakkında Sormak İstedikleriniz için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz. Bilgi Edinme Hakkınız Olduğunu Unutmayın.